📌 $FARA Whitelists dành cho IDO & Hero Pools

:calendar: Lịch whitelist

Lịch whitelist giống nhau cho cả 2 pool IDO và Hero

  • Mở whitelist: 01 PM UTC, Thứ Bảy, ngày 5 tháng 6 năm 2021
  • Chốt whitelist: 11 PM UTC, Thứ Năm, ngày 10 tháng 6 năm 2021
  • Công bố người chiến thắng: Thứ Sáu, ngày 11 tháng 6 năm 2021
  • Thời gian bắt đầu mua: 10 AM UTC, Thứ Bảy, ngày 12 tháng 6 năm 2021
  • Thời gian kết thúc mua: 1 AM UTC, Thứ Bảy, ngày 12 tháng 6 năm 2021
  • Thời gian claim token: 2 UTC, Thứ Bảy, ngày 12 tháng 6 năm 2021

:paperclip: Thông tin cụ thể

— Token ticker: $FARA
— Token type: BEP20
— Mua bằng token: BUSD
— Giá trên token: $0.18 per $FARA
— Tổng cung

  • IDO pool: $100,000
  • Hero pool: $50,000
    — Các nước bị cấm tham gia: United States of America, China, Hong Kong, and all sanctioned OFAC countries (DR Congo, Iran, Myanmar, Sudan, Iraq, Ivory Coast, North Korea, Syria, Zimbabwe, Cuba, Belarus, Liberia)

:mortar_board: Cấp bậc:
— IDO pool: dành cho mọi tier
— Hero pool: dành cho những người có 2 Faraland Hero NFTs

:pushpin: Lưu ý: Tính từ IDO này, chúng tôi sẽ không chấp nhận sPKF (PKF stake trên MANTRA DAO). Nếu bạn còn PKF stake trên MANTRA DAO, vui lòng unstake và stake lại trên Red Kite Launchpad.

Đọc thêm cách thức tham gia tại: $FARA Whitelists For the IDO And Hero Pools

——-

Hướng dẫn về cách sử dụng Red Kite
Introduction about Red Kite
Tiers on Red Kite
How to use Red Kite